Vedtægter

Vedtægter for Danmarks Veteraner, Sønderjylland

DV Lokalforening Sønderjylland 24 FEB 2022
Vedtægter for Danmarks Veteraner, Lokalforening Sønderjylland
§ 1.
Foreningens navn: Danmarks Veteraner, Lokalforening Sønderjylland.
§ 2.
Lokalforeningens (LF) formål er:
a. At få optaget flest mulige hjemsendte og tjenestegørende civilt og militært personel som er eller har været udsendt i fredsbevarende, fredstøttende, fredsskabende og humanitære missioner, for herigennem at styrke de kammeratlige bånd blandt medlemmerne.
b. At støtte og oplyse om udlandsmissionernes formål og virke.
c. At hædre afdøde på værdig vis. (Med fane ved begravelse hvis der ytres ønske herom).
§ 3.
LF er tilsluttet landsforeningen ”Danmarks Veteraner”. LF udarbejder selv deres egne vedtægter under hensyn til landsforeningens vedtægter. LF repræsenteres i Danmarks Veteraner af formanden og 1 valgt repræsentant for hver påbegyndt 100 medlemmer foreningen har pr. 31/12. Repræsentanter vælges på den årlige generalforsamling.
§ 4.
Som medlem af LF kan optages enhver, der gør eller har gjort tjeneste i fredsbevarende, fredstøttende, fredsskabende og humanitære missioner udsendt og godkendt af den danske stat. Og har modtaget en FN-, Nato-, EU-, eller forsvarets medalje herfor.
§ 5.
Ethvert medlem, der måtte gøre sig skyldig i en i den offentlige mening vanærende handling eller ved sin handlinger skader foreningernes – landsforenings såvel som LF omdømme og tarv, kan indstilles til eksklusion. Indstillingen sendes til Danmarks Veteraners hovedbestyrelse. Afgørelse af eksklusionen træffes på det ordinære repræsentantskabsmøde. Vedkommende, der er indstillet eksklusion, har ret til på repræsentantskabsmødet at forsvare sig og sin handling.

§ 6.
LF kan optage støttemedlemmer. Disse har dog ikke stemmeret og kan ikke vælges til bestyrelsesposter, men vil få de samme indkaldelser som de ordinære medlemmer.
§ 7.
a. Årskontingentet fastsættes hvert år på Danmarks Veteraners landsforenings ordinære repræsentantskabsmøde og opkræves af landsforeningen. Opkrævning udsendes primo januar hver år. Årskontingentet indeholder betaling for medlemsbladet Baretten.
b. Kontingent fra støttemedlemmer opkræves af LF pr. 1 januar og skal svare til landsforeningens kontingentandel som de ordinære medlemmer betaler + administrationsomkostninger. Støttemedlemmer modtager ikke medlemsbladet Baretten.
§ 8.
LF kommunikerer med sine medlemmer via primært åben gruppe på Facebook. Ligeledes vil LF som tidligere kommunikere via LF spalte i DV medlemsblad (Baretten).
§ 9.
a. Udmeldelse af landsforeningen, henholdsvis LF skal ske skriftlig til landsforeningens Kartoteksfører.
b. Medlemmer der er i restance ud over 6 måneder, slettes som medlemmer af LF.
c. Udmeldte, slettede eller ekskluderede medlemmer har intet krav på LF.
§ 10.
a. Regnskabet følger kalenderåret fra 1. januar til 31. december.
b. Kassereren aflægger regnskab på den LF ordinære generalforsamling.
c. Der oprettes en bankkonto, hvorpå der kun kan hæves af kasserer og formanden.
d. Kassereren foranlediger efterlevelse af gældende ”hvidvaskningsregler”.

§ 11.
a. LF ledes af en bestyrelse, der vælges på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer.
b. Formand og kasserer vælges særskilt. Den øvrige bestyrelse konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen.
c. Alle vælges for 2 år.
d. Endvidere vælges på generalforsamlingen 2 bestyrelsessuppleanter, 2 bilagskontrollanter, samt 1 bilagskontrollantsuppleant. Alle for 1 år.
e. Bilagskontrollanter og – suppleanten skal findes udenfor bestyrelsens kreds.
f. Ligeledes vælges repræsentanter, og suppleanter for disse til deltagelse med formanden i repræsentantskabsmøderne ved landsforeningen.
g. Bestyrelsen kan vælge fanebærer, og øvrige ledere af diverse underudvalg så som skydeleder og leder af bowling m.m.
§ 12.
a. Generalforsamlingen er LF højeste myndighed. Generalforsamlingen afholdes hver år i februar og indkaldes med mindst 14 dages varsel.
b. Bestyrelsen kan i særlige situationer udskyde generalforsamlingen til senere afholdelse i f.m. udstedelse af forsamlingsforbud/ udbrud af pandemier og lignende. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde vælge at gennemføre generalforsamlingen elektronisk.
c. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være LF formand i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.
d. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når bestyrelsen finder det nødvendig, eller når mindst ¼ af foreningens medlemmer ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen fremsender ønske derom med angivelse af grund derfor.
e. Stående punkter på dagsordenen til den ordinære generalforsamling er:
1) Valg af dirigent.
2) Valg af 2 stemmetællere.
3) Formandens beretning.
4) Kassereren aflægger regnskab.
5) Budgetforslag for det kommende år.
6) Behandling af indkomne forslag.
7) Valg af formand (ulige år).
8) Valg af kasserer (lige år).
9) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (ulige år).
10) Valg af 1 bestyrelsesmedlem (lige år).
11) Valg af 2 suppleanter (1 år).
12) Valg af 2 Bilagskontrollanter (1 år).
13) Valg af bilagskontrollantsuppleant (1 år).
14) Valg af repræsentanter.
15) Valg af mindst 2 suppleanter til repræsentantskabet.

16) Eventuelt.
f. Til vedtægtsændringer kræves, at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for ændringerne.
Andre forslag af valg afgøres ved simpel stemmeflertal.
§ 13.
LF kan kun ophæves når 4/5 af samtlige medlemmer stemmer herfor. Ved opløsning af LF skal dens midler og ejendele tilfalde Landsforeningen Danmarks Veteraner.
Ovennævnte vedtægter er vedtaget på ordinær generalforsamling 24 Februar 2022.
Sidst ændret og vedtaget på den ordinære generalforsamling Februar 2017.

Danmarks Veteraner, lokalforening Sønderjylland.